header

Ikszt Házirend

HÁZIREND IKSZT
Bénye, Szabó Dezső utca 4.


A közösség zavartalan élete csak úgy biztosítható, ha mindenki betartja az együttélés írott és íratlan szabályait, felelősséget érez társai, az IKSZT munkatársai és a hely iránt, tisztában van jogaival, ismeri és teljesíti kötelességeit. A Házirend ismerete és betartása az épületben tartózkodók kötelessége.
Az IKSZT-t a nyitvatartási idő alatt látogathatják az érdeklődők, szolgáltatásait térítésmentesen és szabadon vehetik igénybe a látogatók.
A látogatók viselkedésükkel (hangos beszéd, egyéb zajkeltés) nem zavarhatják egymás munkáját és tevékenységét. Nem megfelelő magatartás esetén, amennyiben ez figyelmeztetés után sem szűnik meg, a rendbontónak el kell hagynia az épületet.
Az IKSZT-ben tartott rendezvények, eszközkarbantartások idejére az IKSZT munkatárs korlátozhatja a szolgáltatásait, melyről idejében és megfelelő módon értesíti a látogatókat.
Tilos feliratokat, hirdetményeket az épület külső és belső falain, ajtóin és bármilyen felületén elhelyezni. Az intézményben tartott programok, rendezvények plakátjai, hirdetései az erre a helyre elhelyezett információs táblára kerülnek fel.
Az IKSZT épületében tilos a dohányzás, tilos járművet és állatot behozni. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad és 18 éves kor alatt nem megengedett.
Az IKSZT közösségi terme bérbe adható, a rendezvény kezdete előtt két héttel a fenntartóval és az IKSZT munkatársával történő előzetes bejelentés, egyeztetés és bérleti szerződés aláírása alapján. A látogatók a bérelt helyiségekben folyó programokat, rendezvényeket nem zavarhatják.
A Házirendben megfogalmazott elvárásokat megszegő, azokat figyelmen kívül hagyó látogatókat az IKSZT munkatársa kizárja a szolgáltatásból.
Az IKSZT-ben tartózkodók általános magatartásra vonatkozó szabályai
A látogató köteles:
• tiszteletet és kulturált magatartás tanúsítani az épületben tartózkodó látogatókkal és az IKSZT dolgozóival szemben;
• megóvni saját és társai testi épségét és egészségét;
• elfogadni és betartani az IKSZT munkatársainak a működésre vonatkozó utasításait kéréseit;
• baleset, illetve baleset veszélyének észlelése esetén értesíteni az IKSZT jelenlévő munkatársát;
• tisztán, ápoltan, mások számára nem zavaró személyi higiéniával rendelkezni;
•??? jelezni bármilyen hiányosság, rendellenesség, műszaki hiba észlelését az IKSZT munkatársnak;
• megóvni és megőrizni az épület külső-belső tereinek, kiszolgáló- és mellékhelyiségei állagát.

A látogató felelős:
• az IKSZT külső és belső tereinek rendjéért, tisztaságáért, biztonságáért;
• az épület termeiben található eszközök és egymás tulajdonának megóvásáért.

Szervezett programokkal kapcsolatos szabályok
• A programok zavartalan lebonyolításához szükséges nyugalmat a látogatók kötelesek tiszteletben tartani, és a jelenlévő IKSZT munkatárs, valamint a programszervezők erre vonatkozó kéréseit figyelembe venni.
• A szervezett programok ideje alatt a teremhasználatra vonatkozó szabályokat az IKSZT munkatárs a programokhoz igazodva korlátozhatja, amit az információs táblára kihelyezett tájékoztatóval jelez a látogatók felé.
Terek használata
Könyvtár, eMagyarország Pont helyiségei
• E helységben csendes elfoglaltságokra (könyvkölcsönzés, olvasás, tanulás), illetve számítógép és internet használatra van lehetőség.
• A számítógépek csak az IKSZT munkatárs engedélyével használhatók.
• Egy látogató egy nap 1 órát használhatja térítésmentesen a számítógépeket. Ezt követően minden megkezdett óra után a szolgáltatásjegyzékben meghatározott összeg szerint költségtérítéses.
• Az internet használat tartalmilag szabad, mindaddig, amíg a látogató nem sért erkölcsi, etnikai, törvényi kereteket. Ebben az esetben a jelenlévő IKSZT munkatárs megvonhatja az internet használatának jogát.
• A számítógépekre otthonról hozott külső adathordozók csak az IKSZT munkatárs engedélyével csatlakoztathatóak.
• A helységbe élelmiszer, folyadék nem hozható be.
• A teremben található technikai eszközökért az azokat használó látogató teljes felelősségének tudatában, anyagilag is felelős!
• Az eszközöket igénybe vevők óvják az eszközöket, azokat rendeltetésszerűen használják, tevékenységükkel nem zavarhatják mások munkáját.
• A nem rendeltetésszerű használatból eredő, illetve a szándékosan okozott kárt a felhasználónak meg kell téríteni.
• A számítógépek első használatakor a látogatónak regisztráltatnia kell magát, amely során aláírásával igazolja, hogy a Házirendet és a számítógép használati szabályokat megismerte, és annak előírása szerint fog tevékenykedni.
• A látogató munkája megkezdése előtt a szabad gépek közül választhat, nincs joga, hogy bárkit erőszakkal más gépre kényszerítsen.
• Az irodagépeket (fénymásoló, fax, scanner, nyomtató) csak az IKSZT munkatársa kezelheti a szolgáltatási jegyzékében megállapított díjakért.
• A szolgáltatások az IKSZT teljes nyitvatartási ideje alatt igénybe vehetők, fizetni használat után kell az IKSZT munkatársának.

Az IKSZT szolgáltatásjegyzéke


Megnevezés Ár:


Internet használat: Első óra ingyenes, továbbiakban 100 Ft/óra


Fénymásolás, nyomtatás


A/4 egyoldalas fekete-fehér 20 Ft/oldal


A/4-es teljesen színes nyomtatás  100- Ft/oldal


A/3-as fekete-fehér 40 Ft/oldal 


A/3-as teljesen színes nyomtatás 200 Ft/oldalA számítógépet használati szabályok
• A látogató munkája megkezdése előtt bejegyzi kezdési, majd távozásakor befejezési időpontját a gép füzetébe.
• Korlátozás nélkül használhatja a rendszerben feltelepített programokat, és egyéb dokumentumokat, de a gép alapvető beállításait (asztal, egér, stb.) nem változtathatja meg. Ha erre valamilyen ok miatt rákényszerül, azt jeleznie kell az IKSZT munkatársának, munkája befejezésekor pedig köteles az eredeti állapotot visszaállítani.
• Létrehozhat egy személyes könyvtárat, azon belül alkönyvtárakat. Munkáit valamint letöltött anyagait ezekben helyezheti el. Saját anyagait elmentheti cserélhető adathordozókra. A gépek merevlemezén tárolt személyes anyagokért az IKSZT semminemű felelősséget nem vállal.
• A látogató szigorúan figyel arra, hogy a szerzői joggal kapcsolatos előírásokat betartsa. Ebből elsősorban az alábbi előírások következnek:
? A számítógépeken csak jogtiszta programok használhatók. Még átmenetileg sem telepíthetők olyan programok, amelyek használatát vagy másolását jogszabályok tiltják. (Az egyes számítástechnikai folyóiratok CD mellékletein megjelent szabadon felhasználható programok nem tartoznak ebbe a kategóriába.)
? Interneten is találhatók olyan programok (játékok is), amelyek másolását a törvény tiltja. Ezek letöltése nem engedélyezett.
• Az operációs rendszer játékainak, valamint az interneten elérhető on-line játékok használata engedélyezett.
• Az IKSZT számítógépein az adathordozó használata előtt víruskeresők futtatása kötelező.