header

Ikszt Működési szabályzata

Integrált Közösségi és Szolgálató Tér

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések

  1. Bénye Község Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben szabályozott, a települési önkormányzatok kötelező közművelődési feladatinak ellátását a településen közösségi színtérként működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér keretében biztosítja. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben a közművelődési alapszolgáltatásokon kívül megvalósul a települési könyvtári ellátás biztosítása is, könyvtári szolgáltató hely működtetésével.

  1. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (rövidített nevén: IKSZT)

címe: 2216 Bénye, Szabó Dezső utca 4.

telefonszáma: 29/434-160

e-mail címe: ikszt.benye@gmail.com

II. Feladatellátás

3) Bénye Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjával meghatározott közfeladatai közül a kulturális szolgáltatást, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását, a kulturális örökség helyi védelmét és a helyi közművelődési tevékenység támogatását közösségi színtéren, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben látja el.

4) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tevékenységét szabályozó jogszabályok az alábbiak:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

- a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet

- a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet

5) Az Integrált Közösségi Szolgáltató Térben működik:

a) könyvtári, információs és közösségi hely ( könyvtári szolgáltató hely)

b) számítógépes terem (közösségi internet hozzáférési pont biztosítása a lakosságnak)

c) a nagyterem (rendezvényekre, szakkörök, helyi civil szervezetek használatára),

d) irodahelység (ügyfélszolgálatok részére),

e) Pálinkamúzeum

f) a teakonyha

6) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér feladatait az alábbi nyitva tartási rend szerint látja el:

- kedd: 800-1200 óráig

- szerda: 1200 -1600 óráig

- csütörtök: 1000-1400 óráig,

- péntek: 1500-1900 óráig

- szombat 1300-1700 óráig

III. Működést biztosító vagyon

7) A Bénye, Szabó Dezső utca 4. szám alatti ingatlanon lévő Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Bénye Község Önkormányzatának a törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyona.

8) A működést biztosító ingóvagyon vagyonleltár szerint tartozik az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér vagyonkörébe.

IV. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szervezete, irányadó munkajogi rendelkezések

9) Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér önkormányzati fenntartással működik a polgármester közvetlen irányítása és képviselete alatt. Szervezeti egységekre nem tagolódik, nem önálló intézmény, a feladatellátást az IKSZT munkatárs látja el. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Térben foglalkoztatott létszámot az Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.

10) Az Integrált Közösségi Szolgáltató tér működéséhez szükséges személyi állomány kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint történik Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértésével. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá tartozó szerződéseket, megállapodásokat az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.

V. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér rendeltetése, helységeinek használata

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér rendeltetése

11) Az IKSZT

- közreműködik a helyi lakosság, művelődési igényeinek felkeltésében és azok kielégítésében, továbbá a helyi/nemzeti/egyetemes kulturális értékek közvetítésében és elsajátításában;

- ellátja a könyvtári szolgáltató hely feladatait;

- szolgáltatásait úgy szervezi, fejleszti, hogy azok összhangban legyenek a község lakosainak igényeivel, lehetőségeivel;

- segíti a közösségi művelődés szervezeti kereteinek kialakítását (kiscsoportok, klubok, szakkörök, tanfolyamok, egyéb közösségek működtetése);

- közreműködik a tudományos ismeretek terjesztésében, különböző művészeti alkotások bemutatásában;

- elősegíti a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutását;

- helyszínt biztosít a civil szervezetek számára;

- egészségfejlesztési programokat támogat.

12) Az IKSZT arra törekszik, hogy a község kulturális központja, a helyi közélet egyik színtere legyen. Ezért befogadja a hasonló érdeklődésű civil szerveződéseket, segíti rendezvényeiket, biztosítja a működésükhöz szükséges infrastruktúrát.

13) Az IKSZT használati szabályzata jelen működési szabályzat 1. mellékletét, az IKSZT házirendje a 4. mellékletét képezi.

Könyvtári, információs és közösségi hely ( könyvtári szolgáltató hely)

14) Ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából eredő teendőket.

15) A könyvtári alapszolgáltatást a lakosságnak ingyenesen biztosítja.

A számítógépes terem használata

16) Az IKSZT-ben rendelkezésre áll a számítógépes terem, melyben a lakosságnak lehetősége van az ott lévő számítógépek használatára, internet elérésére.

A nagyterem és használata

17) Az IKSZT rendelkezik egy nagyteremmel, amelyben nagyobb résztvevői létszám esetén is megszervezhetők a rendezvények. A nagyterem a szükséges infrastruktúrával a helyi amatőrök próba- és előadótere. A nagyterem biztosít helyszínt az ismeretterjesztő előadások, a kézműves foglalkozások és a településen igényelt egyéb tevékenységek (pl. választási és egyéb gyűlések, véradás, tüdőszűrés alkalmai) számára.

18) A nagyterem igénybevételét a polgármesterrel valamint az IKSZT munkatársával kell egyeztetni. Az igénybevétel bérleti szerződés, vagy együttműködési megállapodás alapján lehetséges.

Irodahelység

19) Az Irodahelyég ad lehetőséget a lakosság részére helyben ügyfélszolgálatot biztosító szolgáltatóknak (pl. Falugazdász, Családsegítő munkatársa)

Pálinkamúzeum

20) A Pálinkamúzeum idézi fel a település pálinkafőzéssel kapcsolatos múltját, bemutatva az ehhez szükséges eszközöket.

21) A Pálinkamúzeumot az Ikszt munkatársával történt előzetes bejelentés alapján helyi lakosok és a településre érkező vendégek szabadon látogathatják.

Teakonyha

22) A teakonyha az a helyiség, ahol alkalmi tea, kávéfőzés és a programokhoz kapcsolódó büfé funkcióját betöltő tevékenység előkészítését lehet megvalósítani.

23) A teakonyhába szeszesitalt, saját eszközöket bevinni tilos.

24) A teakonyhát az IKSZT munkatársa, valamint programok alkalmával az együttműködési megállapodás/bérleti szerződés alapján az igénybevevők/bérlők használhatják.

Bénye, 2020. szeptember 23.

Kovács Erika

polgármester

Jóváhagyási záradék:

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Működési Szabályzatát

Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

/2020. (IX. 28.) határozatával 2020. október 1. napjától hagyta jóvá.

Bénye, 2020. szeptember 28.

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

1) Az IKSZT által nyújtott szolgáltatások, a nyitvatartási idő alatt, mindenki számára ingyenesen biztosítottak. A különböző csoportoknak szervezett programokon, a klubrendezvényeken való részvétel szintén ingyenes és mindenki számára elérhető.

2) A nyitvatartási időn kívüli programok előzetes egyeztetésen alapulnak. Az egyeztetés keretét a tárgyévi rendezvényterv adja, egyedi esetekben a polgármesterrel, vagy az általa koordinálási feladatokkal megbízott IKSZT munkatárssal kell az egyeztetést lefolytatni.

3) A település civil szervezetei - az alapító okiratukban vagy alapszabályukban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az előző pontban meghatározott előzetes egyeztetést követően térítésmentesen használhatják az IKSZT-t abban az esetben, amennyiben erre együttműködési megállapodás vagy egyedi megállapodás keretében az igénybevételt legalább 15 munkanappal megelőzően megállapodnak.

5) A civilszervezetekkel a megállapodást a szabályzat melléklete szerinti minta alapján a polgármester köti meg.

6) Az IKSZT helyiségeire vonatkozó bérleti szerződések jelen szabályzat 5. melléklete szerinti, az együttműködési megállapodások a 6. melléklet szerinti formában és tartalommal kerülnek megkötésre.

7) Bérbeadás útján történő hasznosítás csak a szabad helyiségkapacitás terhére történhet.

8) Az IKSZT kulcsainak használatára külön megállapodás nélkül jogosult a polgármester, az IKSZT munkatársa, valamint a polgármester által felhatalmazott önkormányzati munkatárs. Ettől eltérni a polgármester engedélye alapján lehet.

9) A kulcshasználati joggal rendelkezők kötelesek a használat befejezését követően az IKSZT épületét bezárni, az épület riasztórendszerét bekapcsolni.

10) A művelődés és szórakozás joga alapján – bérleti-, szolgáltatási szerződés szerint tartott zártkörű rendezvények kivételével – a rendezvényeket minden érdeklődő látogathatja.

11) Az érdeklődők zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással kell minden látogatónak elősegíteni.

12) Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke, kötelessége.

13) Az IKSZT minden dolgozója és látogatója köteles betartani az épület tűz-, vagyon- és munkavédelmi szabályait. Gondatlanságból és szándékosan elkövetett kár esetén a látogató kártérítésre kötelezett. A 18 év alatti gyermek esetében – kivéve a saját jövedelemmel rendelkező gyermeket – a kártérítési felelősség a törvényes képviselőt terheli.

15) Az épületben és a bejáratok 5 méteres körzetében dohányozni szigorúan tilos.

16) Az IKSZT épületében 8 év alatti kiskorú csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

17) Az IKSZT épületében 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak.

18) Az IKSZT technikai berendezéseit, felszereléseit használaton kívüli időszakban, valamint nyitvatartási időn kívül az arra kijelölt helyiségben elzárva kell tartani.

IKSZT működési szabályzatának 3. melléklete

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

HÁZIRENDJE

1. Az IKSZT-t minden érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait igénybe veheti.

2. Az IKSZT közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége. Amennyiben az IKSZT berendezéseiben, felszereléseiben kárt tesz, vagy a tisztaságot és a rendet megsérti, határozott időre kitiltható az IKSZT-ből.

3. Az IKSZT dolgozóinak, a rendezvények rendezőinek, a rendőrségnek, a polgárőrségnek és tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles betartani és végrehajtani, amennyiben nem így tesz, határozott időre kitiltható az IKSZT-ből.

4. Szeszesitalt az IKSZT-be behozni – zártkörű rendezvény kivételével – tilos.

5. Az érdeklődők zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással köteles minden látogató elősegíteni.

6. Az IKSZT-ben ittas állapotban, vagy tudatmódosító szerek hatása alatt nem látogatható, ennek gyanúja során az IKSZT munkatárs rendőrségi segítséget hívhat, és ha bebizonyosodik a gyanú, kitiltható az illető az IKSZT-ből.

7. Az IKSZT hangtechnikai berendezéseit csak az IKSZT munkatársa, illetve megbízottjai kezelhetik.

8. Az IKSZT-ben 14 éven aluli gyermek 20 óra után, valamint 8 év alatti kiskorú csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

9. Az IKSZT munkatársa jelen házirenddel meghatározott esetekben jogosult az IKSZT területéről első alkalommal egy hónapos, második alkalommal egy éves időtartamra az ideiglenes kitiltásról dönteni.

10. Gondatlanságból és szándékosan elkövetett kár esetén a látogató kártérítésre kötelezett.

11. A 18 év alatti gyermek esetében - kivéve a saját jövedelemmel rendelkező gyermeket - a kártérítési felelősség a törvényes képviselőt terheli.

12. Az épületben szemetelni tilos.

13. Az épületben és a bejáratok 5 méteres körzetében dohányozni tilos.

14. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az IKSZT felelősséget nem vállal.

15. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

16. Belépődíjas rendezvényeken a résztvevő a belépőjegy ellenőrző szelvényét köteles megőrizni, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek felmutatni.

17. A helyiségek bérbeadása, a bérleti szerződés megkötése és a kulcsok átadása-átvétele a polgármesterrel és az IKSZT munkatársával történt előzetes megbeszélés alapján, a bérleti díj átutalással, vagy készpénz befizetéssel Postán történhet.

19. Az IKSZT munkatársa és minden látogatója köteles betartani az épület tűz-, vagyon- és munkavédelmi szabályait.