header

Tájékoztatás vízkorlátozás elrendeléséről

 Bénye Község Önkormányzatának

            

Polgármesterétől

2216 Bénye, Fő út 74., Tel./Fax: 06(29)434-171

E-mail: polgarmester@benye.hu

 


                                                                                                  

Ikt. szám: BÖ/79-2/2023

                                                                                                   Tárgy: I. fokú vízkorlátozás elrendelése

HATÁROZAT

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) kezdeményezésére
a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében 2023. július 14. 1200 órától kezdődően
határozatlan időre (a visszavonásig)

I. fokozatú vízkorlátozást rendelek el.

Az I. fokozatú vízkorlátozás időtartama alatt Bénye Község egész területén tilos a vízi közműből vételezett ivóvízzel

          Locsolás,

          Járdák, utak mosása, gépjármű mosás,

          Házi fürdőmedence töltés,

          Ipari, mezőgazdasági vízvételezések tűzcsapról

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és
végrehajtható.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A Bénye Község
Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146
Budapest, Hungária krt. 179-187.) a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet - ha törvény
eltérően nem rendelkezik a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc
napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani, A
keresetet a személyesen eljáró természetes személynek papír alapon, vagy elektronikus úton,
Bénye Község Önkormányzatának címezve a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalnál (2217
Gomba, Bajcsy-Zs. u 2.) kell benyújtania.

A keresetet a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az
ellenérdekű féllel szemben kizárólag elektronikus úton nyújthatja be Bénye Község
Önkormányzatához.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, a felet illeték feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási
bírósági eljárásban.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az
ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó
hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali
jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.


INDOKOLÁS

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  2022. július 12. napján kelt levelében kezdeményezte Bénye Község Önkormányzata közigazgatási területén az I. fokozatú vízkorlátozás elrendelését határozatlan
időre.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megkeresése szerint az I. fokozatú vízkorlátozás elrendelésének indoka, hogy a víztermelő kapacitás tartósan nem képes a jelentkező igények folyamatos kielégítésére.

A vízkorlátozással érintett tevékenységek vízfelhasználása a közüzemi hálózatban rövidesen
nyomáscsökkenést, vízhiányt idézhet elő.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vtv,) 4. § (1) bekezdés c)
pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési
közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás
rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm., rendelet (továbbiakban: Korm., rendelet) 83. §

(1)   -(2) bekezdései szerint:

„(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb
elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában
foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított
fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2)   A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik, ”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, melynek hatálya annak
visszavonásáig tart. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szakmai javaslatára haladéktalanul intézkedek a vízkorlátozás megszüntetése iránt.

Határozatom a Vtv. 4. § (1) bekezdés c) pontján és a Korm. rendelet 83. §-án alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi
CL, törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. § és 15. §-ban foglaltak, valamint a Korm. rendelet 83. §
(1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel
kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.)
39. §, 50. § cs 77. §-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (í) bekezdés h) pontja alapján, a kereset
benyújtásának módjáról a Kp. 28-29. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

 

Bénye, 2023. július 14.

 

                                                                                                            Kovács Erika

                                                                                                             polgármester